پروژه ها

شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس

 

ü      تهیه سند راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس

ü      مشاور استقرار نظام جامع مدیریت پروژه معاونت خدمات شهری شهرداری بندر عباس

ü      مشاور استقرار نظام ارزیابی عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری بندر عباس

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟