پروژه ها

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت

 

ü      تهیه دستورالعمل و نظام فنی و اجرایی مدیریت پسماند 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟