شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

 

ü      اجرای پروژه های مدیریتی در شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان