پروژه ها

شهرداری رشت

شهرداری رشت

 

ü      سیستم ارزیابی پیمانکاران شهرداری رشت

ü      سیستم مدیریت پیمان شهرداری رشت

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟