پروژه ها

سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

 

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

ü      سیستم ارزیابی عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟