پروژه ها

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

 

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟