سازمان زیباسازی شهرداری قم

سازمان زیباسازی شهرداری قم

 

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان زیباسازی شهرداری قم