پروژه ها

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

 

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟