سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

 

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم