پروژه ها

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

 

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟