پروژه ها

سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

 

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

ü       سیستم ارزیابی عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟