پروژه ها

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

ü      طراحی و برنامه نویسی ماژول انتخاب بهینه مناقصات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

ü       پیاده سازی الگوی یکپارچه ارزیابی عملکرد در ستاد معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با محوریت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

ü      طراحي و استقرار ساختار و متدولوژي جبران خدمت سازمان پارک ها و فضای سبز شهري شهرداري اصفهان

ü      پیاده سازی نظان جامع ارزیابی عملکرد در مدیریت فضای سبز مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟