پروژه ها

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

ü      تهیه برنامه راهبردی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟