پروژه ها

شهرداری قم

شهرداری قم

 

ü      تهیه سند راهبردی عملیاتی شهرداری قم

ü      سامانه کنترل استراتژیک شهرداری قم

ü      سیستم ارزیابی عملکرد شهرداری قم

ü      سیستم مدیریت پروژه شهرداری قم

ü      راهبری و تهیه سامانه بودجه ریزی راهبردی شهرداری قم

ü      ناظر پروژه سیستم جامع آماری شهرداری قم

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟