پروژه ها

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

ü      تهیه برنامه راهبردی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

ü      سیستم مدیریت پیمان معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

ü      سیستم مدیریت پروژه معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

ü      سیستم مدیریت پروژه سازمانهای شهرداری اصفهان

ü      راهبری و تهیه سامانه بودجه ریزی راهبردی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟