پروژه ها
گروه صنعتی چاپ و بسته بندی نقش جهان

 

 

                          تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه ریزی راهبردی

خ                     طراحی، پیاده سازی و اجرای استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2000 

خ                     تدوین مطالعات توجیه فنی- اقتصادی – بازار طرح زود بازده توسعه چاپخانه     

خ                     طراحی، پیاده سازی و اجرای ساختار برنامه ريزي موجودی و سفارشات

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟