پروژه ها
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان

 

          تهیه برنامه راهبردی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

          طراحی و برنامه نویسی ماژول انتخاب بهینه مناقصات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

          پیاده سازی الگوی یکپارچه ارزیابی عملکرد در ستاد معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با محوریت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

           طراحي و استقرار ساختار و متدولوژي جبران خدمت سازمان پارک ها و فضای سبز شهري شهرداري اصفهان

          پیاده سازی نظان جامع ارزیابی عملکرد در مدیریت فضای سبز مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟