پروژه ها
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

 

          تهیه برنامه راهبردی سازمان سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 

          مطالعات توجیه بازار، مالی و اقتصادی سیتی سنتر غرب (سه راه صمدیه)

          مطالعات توجیه بازار، مالی و اقتصادی مجتمع تجاری، اداری بزرگمهر

 

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟