پروژه ها
واحد صنعتی طعم آفرین

 

                            مشارکت در مطالعات ارزیابی عملکرد (عارضه یابی) سازمانی و تعریف پروژه ها و ارائه برنامه بهبود در واحد صنعتی طعم آفرین 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟