پروژه ها
شهرداری قم

 

          تهیه سند راهبردی عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری قم 1405

          تهیه سند راهبردی عملیاتی پنج ساله اول شهرداری قم 1400

          سامانه کنترل استراتژیک شهرداری قم

          سیستم ارزیابی عملکرد شهرداری قم

           سیستم مدیریت پروژه شهرداری قم

          راهبری و تهیه سامانه بودجه ریزی راهبردی شهرداری قم

          ناظر پروژه سیستم جامع آماری شهرداری قم

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟