پروژه ها
واحد صنعتی اکباتان

 

 

                          مشارکت در مطالعات ارزیابی عملکرد (عارضه یابی) سازمانی و تعریف پروژه ها و ارائه برنامه بهبود در واحد صنعتی اکباتان    

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟