پروژه ها
شهرداری بندرعباس

 

          تهیه سند راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس

          مشاور استقرار نظام جامع مدیریت پروژه معاونت خدمات شهری شهرداری بندر عباس

          مشاور استقرار نظام ارزیابی عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری بندر عباس

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟