پروژه ها
مجموعه مطالعات امکان سنجی

 

                           مطالعات امکان سنجی، فنی، بازار، مالی و اقتصادی طرح توسعه شرکت پلار 

                           مطالعات امکان سنجی، فنی، بازار، مالی و اقتصادی دهکده صنایع دستی

                           مطالعات فنی، اقتصادي و مالي راه اندازي خط توليد ساخت مكانيزه اسكلت فلزي 

                           مطالعات فنی، بازار، اقتصادي و مالي راه اندازي کارخانه سازه های پیش ساخته (LSF)   

                           تدوین طرح تجاری  (B.P) راه اندازی کارخانه سنگ بری پیشرفته  

                           مطالعات امکان سنجی، بازار، مالی و اقتصادی راه اندازی چاپخانه صنعتی

                                                                                                                                                                    مطالعات امکان سنجی، بازار، مالی و اقتصادی راه اندازی بیمارستان تخصصی قلب ایران

                                                                                                                                                                    مطالعات امکان سنجی، فنی، بازار، مالی و اقتصادی مجتمع بین راهی اردکان – نایین

                                                                                                                                                                    مطالعات امکان سنجی، فنی، بازار، مالی و اقتصادی مجتمع بین راهی آباده – ایزدخواست 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟