پروژه ها
واحد صنعتی ابتکار

 

 

                          مشارکت در مطالعات ارزیابی عملکرد (عارضه یابی) سازمانی و تعریف پروژه ها و ارائه برنامه بهبود در واحد صنعتی ابتکار    

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟