پروژه ها
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

 

           اجرای پروژه های مدیریتی در شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

           مشارکت در مطالعات افزایش بهره وری در صنعت سنگ 

 

           امکان سنجی توسعه خوشه گز اصفهان 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟