پروژه ها
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

 

           تهیه برنامه راهبردی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

           سیستم ارزیابی عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟