پروژه ها
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

 

          تهیه برنامه راهبردی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟