پروژه ها
شهرداری اصفهان

 

          تهیه برنامه راهبردی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

          سیستم مدیریت پیمان معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

          سیستم مدیریت پروژه معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

          سیستم مدیریت پروژه سازمانهای شهرداری اصفهان

          راهبری و تهیه سامانه بودجه ریزی راهبردی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

          طراحي فرايندهاي كسب وكار 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟