مطالعات امکان سنجی طرح های تجاری و تهیه برنامه های ایجاد و توسعه کسب و کار

تصمیم گیری صحیح در سرمایه گذاری، انتخاب گزینه بهینه و همچنین تحلیل شرایط و عوامل مختلف تاثیرگذار مستلزم اجرای صحیح و کامل مطالعات امکان سنجی طرح های ایجادی و توسعه ای می باشد. ضرورت وجود نگاه سیستمی به طرح های تجاری، ارزیابی ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و مالی، اجتماعی و زیست محیطی برنامه های توسعه ای و همچنین تحلیل حساسیت طرح براساس متغیرهای تاثیرگذار در کنار بررسی دقیق و مدیریت ریسک های پروژه از جمله مواردی هستند که امکان سناریوسازی و در ادامه انتخاب صحیح گزینه های برتر سرمایه گذاری را ممکن می نماید. در فرایند تهیه مطالعات طرح کسب و کار (Business Plan) جنبه ها و الگوهای مختلف توسعه کسب و کار فعلی شناسایی و آنالیز شده و بهترین الگو و مدل توسعه ای منطبق بر شرایط مشتری استخراج می گردد.  

 

 

 

 

شرکت راداندیش با اجرای پروژه های امکان سنجی و تهیه طرح کسب و کار فراوان، فرصت انتخاب بهتری الگوی توسعه و سرمایه گذاری را برای مشتریان خود فراهم آورده است. رئوس فعالیت های شرکت در این حوزه عبارتند از:

 

 

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟