برنامه ریزی سازمانی و مدیریت راهبردی

برنامه ریزی سازمانی فرایند پیوسته تدوین برنامه های منظم، خلاقانه و مبتنی بر نگاه آینده پژوهانه می باشد. به گونه ای که سازمان ها آگاهانه در خصوص جایگاه و نقش سازمان در محیط کسب و کار خود در آینده تصمیم گیری کنند و اهداف و راهبردها و منابع خود را در راستای دستیابی به این جایگاه مشخص و تنظیم نمایند. به عبارت دیگر برنامه ریزی سازمانی تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده، جستجو و پیش بینی راه ها و مسائلی که رسیدن به آن را ممکن می سازند، می باشد. مدیریت و برنامه ریزی راهبردی پلی است که سازمان ها را از وضعیت فعلی به نقطه مطلوب (چشم انداز) هدایت نموده و به واسطه ظرفیت ها و انعطاف پذیری بالا، قابلیت انجام رفتارهای کنش گرایانه را برای سازمان ها در محیط پر تغییر و فضای رقابتی امروزی ممکن می سازد. 

 

 

شرکت راداندیش به واسطه اجرای پروژه های مختلف برنامه ریزی سازمانی، تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی در بخش های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی، کسب عنوان برترین پروژه مشاوره و مدیریت کشور در حوزه برنامه ریزی راهبردی و سازمانی با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تجارب کسب شده، تهیه برنامه های اثربخش توسعه ای (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) را با تمرکز بر قابلیت پیاده سازی و اجرا و ارزیابی برای مشتریان خود تسهیل نموده است. 

 

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟