برنامه ریزی تولید و مدیریت پروژه

یکی از اصلی ترین چالش های سازمانی نحوه بهره گیری از منابع محدود در راستای دستیابی به اهداف و خواستگاه های سازمان می باشد. برنامه ریزی تولید فرایند تصمیم گیری بهینه در مورد منابع مصرفی سازمان برای اجرای فرایندها و عملیات های خود می باشد. در این مسیر ضمن شناخت صحیح محدودیت ها با انتخاب معیارهای اثربخش، راهکارهای بهینه تخصیص منابع شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل های بهینه استخراج می گردد. از سوی دیگر در مسیر اجرای پروژه های سازمانی با استفاده از ساختار مدیریت پروژه محدودیت های پروژه شامل (هزینه، زمان و کیفیت) تحت کنترل قرار گرفته و منابع سازمانی به نحو بهینه در راستای اجرای با کیفیت پروژه ها طبق برنامه زمانبندی مشخص تخصیص می یابد.  

 

 

 

 

شرکت راداندیش با بهره گیری از تجارب متعدد اجرایی، ضمن ایجاد داشبوردهای هوشمند سازمانی و بهره گیری از نرم افزارهای مدیریت پروژه، سازمان ها را در مسیر اجرای صحیح پروژه ها و تخصیص بهینه منابع خود پشتیبانی می نماید. رئوس فعالیت های شرکت در این حوزه عبارتند از: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟