ارتقای بهره وری سازمانی

یکی از مواردی که همه سازمان ها به آن توجه ویژه ای دارند موضوع بهره وری می باشد. در این راستا سازمان ها می کوشند با افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت های خود موجبات ارتقای بهره وری در سطوح مختلف سازمانی خود فراهم آورند چرا که در فضای رقابتی امروز مجالی برای شرکت ها برای اتلاف منابع باقی نمانده است. شرکت ها می بایست با اندازه گیری شاخص های مختلف تاثیرگذار در کارایی و اثربخشی و همچنین اصلاح و بهبود روش ها و فرایندهای کاری ضمن شناسایی گلوگاه ها، فرایندها و برنامه های خود را در راستای ارتقای بهره وری شناسایی و پیاده سازی نمایند.  

 

  

شرکت راداندیش نیز با توسعه نرم افزارهای مختلف مدیریتی ضمن تسهیل فرایند اندازه گیری شاخص ها و شناسایی گلوگاه های کاری با پیاده سازی چرخه های بهبود سازمان ها را در مسیر ارتقای بهره وری همراهی می نماید. رئوس فعالیت های شرکت در این حوزه عبارتند از: 

 

 

 

 

 

 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟