تهیه و تدوین بودجه عملیاتی و راهبردی شهرداری ها

تهیه و تدوین بودجه عملیاتی و راهبردی شهرداریها

با توجه به نقش نظام های نوین بودجه ریزی در ارتقاء شفافیت نظام بودجه ای شهرداری ها و الزام و توصیه نهادهای بین المللی، شرکت راداندیش محور جاوید به عنوان واحد برتر فنی و مهندسی استان و همچنین مجری برترین پروژه مشاوره مدیریت کشور با هدایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و به واسطه پیاده سازی موفق این روش در کلانشهر قم به صورت پایلوت، آمادگی خود را در راستای تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری ها براساس طبقه بندی های اقتصادی GFS، عملیاتی (برنامه، ماموریت و خدمات) و سازمانی با انجام اقدامات زیر اعلام می دارد:

 

  • اصلاح و تغییر سیستم بودجه ریزی شهرداری ها از مدل سابق بودجه ریزی وزارت کشور (مدل 9 برنامه ای) به مدل جدید و الزام آور سال 1399 (مدل اقتصادی، عملیاتی، سازمانی)

  • استقرار سامانه نرم افزاری بودجه ریزی راهبردی شهرداری ها

  • شفاف سازی هزینه های شهرداری و پاسخگویی دقیق تر در قبال منابع مورد استفاده

  • تهیه دفترچه بودجه سال 1399 شهرداری براساس الگوی جدید وزارت کشور در هر سه قالب اقتصادی، عملیاتی و سازمانی

  • اصلاح نظام کدینگ بودجه و برقراری ارتباط بین سیستم بودجه سالیانه و برنامه راهبردی و عملیاتی (در صورت وجود)

  • تدوین فرایند و دستورالعمل های استقرار کمیته تخصیص بودجه براساس بخشنامه شماره 16919 مورخ 11/5/1396 سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور

  • کنترل و ارزیابی محتوایی و عملیاتی پیشرفت دوره ای بودجه


 
 

آیا سوال و یا درخواستی دارید ؟